Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden

De electronische webwinkel van Tassels Music met maatschappelijke zetel te Holmanstraat 50, 9550 Herzele (België), BTW BE0864581289 (hierna 'Tassels Music') biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant plaatst via de online site van Tassels Music. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief (Belgische) BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Producten aangeboden op onze website

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met ons.

Tassels Music is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tassels Music is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Tassels Music. Tassels Music is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Beschikbaarheid

Tassels Music streeft ernaar om alle door de klant bestelde producten beschikbaar te hebben. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval wordt de klant zo snel mogelijk geinformeerd en kan de klant beslissen zijn bestelling te annuleren.
Tassels Music kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Artikel 5: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Tassels Music assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Animato. De artikelen worden door de klant opgehaald bij Tassels Music, of worden geleverd op het adres dat door de klant tijdens de bestelprocedure werd opgegeven, en vermeld staat op de bevestigingsmail.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart

Tassels Music doet zijn uiterste best om de bestelling zo snel mogelijk te verwerken, maar zal evenwel niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele vertragingen in de verwerking of levering van de goederen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Tassels Music.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tassels Music te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Tassels Music beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Los van het voorgaande behoudt Tassels Music zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 9: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Elk gebrek dient binnen 1 week na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: Retourbeleid

Vooraleer goederen terug te zenden naar Tassels Music is een schriftelijk akkoord van Tassels Music vereist.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, gekraste, geplooide, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die speciaal voor de klant werden besteld en waarvoor geen voorraad wordt aangelegd
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Indien de klant het product wenst terug te sturen omdat het niet het product was dat hij bestelde, zal Tassels Music instaan voor de kosten van de retourzending en in overennstemming met de klant de correcte goederen leveren.

Artikel 11: Privacy

Tassels Music verbindt zich ertoe de gegevens van de klant uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die de klant middels zijn bestelling afsluit en om hem vrijblijvend informatie van Tassels Music toe te sturen.

Tassels Music behandelt de gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zal die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant kan zijn gegevens die wij in onze klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en de klant kan weigeren dat Tassels Music zijn gegevens gebruikt om hem informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres:
​Tassels Music - Holmanstraat 50, 9550 Herzele.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Alle paswoorden worden gecodeerd opgeslagen, Tassels Music heeft dus geen toegang tot paswoorden. Tassels Music respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Tassels Music om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Tassels Music klantendienst

U kan ons steeds bereiken telefoonnummer +32 (0)477 988 433 of +32 (0)495 62 13 22, via e-mail op info@tasselsmusic.be of per post op het volgende adres: Holmanstraat 50, 9550 Herzele

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Tassels Music kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat electronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Oudenaarde bevoegd.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Fysieke winkel

Bestel je artikelen makkelijk op onze webshop. Wil je graag langskomen of kan je iets niets vinden? Contacteer ons!

0477/988 433 

Holmanstraat 50 - 9550 Steenhuize (Herzele)

 

 

© 2017 - 2023 Tassels Music | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel